آزمونهای کانون بامداد

در صورت بروز هرگونه مشکل میتوانید با شماره 09366162534 تماس حاصل فرمایید.

قبل از گرفتن تماس و دادن آزمون می توانید آموزش کامل آن را مشاهده نمایید.

آزمون Teen2teen1

کلاس خانم فرد حسینی

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 30 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون Family and friends 3A

کلاس خانم فرد حسینی

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 30 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون Family and friends 2A

کلاس خانم تقی پور

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 30 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون Family and friends 3A

کلاس خانم تقی پور

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 30 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون Family and friend’s starter

کلاس خانم تقی پور

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 30 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون درس

آزمون شماره یک

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

پرداخت شهریه