آزمون های آنلاین

آزمون های تستی تمام دروس

پایه هفتم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 10 تا 12

مدت آزمون: 70 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/06

ساعت آزمون بین 12 تا 14

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/06

ساعت آزمون بین 14 تا 16

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه هفتم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 10 تا 11

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 11 تا 12

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 12 تا 13

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه هفتم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/05

ساعت آزمون بین 10 تا 12

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 12 تا 14

مدت آزمون: 70 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 14 تا 16

مدت آزمون: 70 دقیقه

شما فقط یکبار میتوانید آزمون دهید و با دقت به سؤالات پاسخ دهید و از کلید back و refresh استفاده نکنید

این آزمونها برای محک و سنجش دانش آموزان طراحی و ساخته شده است

پرداخت شهریه