آزمون های آنلاین

آزمون های تستی تمام دروس

پایه هفتم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 10 تا 12

مدت آزمون: 70 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/06

ساعت آزمون بین 12 تا 14

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/06

ساعت آزمون بین 14 تا 16

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه هفتم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 10 تا 11

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 11 تا 12

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس ادبیات

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 12 تا 13

مدت آزمون: 15 دقیقه

پایه هفتم

آزمون تستی درس مطالعات

تاریخ آزمون 1399/09/05

ساعت آزمون بین 10 تا 12

مدت آزمون: 25 دقیقه

پایه هشتم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 12 تا 14

مدت آزمون: 70 دقیقه

پایه نهم

آزمون تستی درس ریاضی

تاریخ آزمون 1399/09/11

ساعت آزمون بین 14 تا 16

مدت آزمون: 70 دقیقه

شما فقط یکبار میتوانید آزمون دهید و با دقت به سؤالات پاسخ دهید و از کلید back و refresh استفاده نکنید

این آزمونها برای محک و سنجش دانش آموزان طراحی و ساخته شده است

ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا فرم آزمون برای شما فعال شود

ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا فرم آزمون برای شما فعال شود

ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا فرم آزمون برای شما فعال شود

پرداخت شهریه