نفرات برتر

آزمون از 20 نمره می باشد و نفرات برتر آزمون فصل اول و دوم پایه نهم به ترتیب در جدول زیر قرار گرفته اند

قهرمانی: آزمون فصل اول و دوم پایه نهم

بیشترین از 58 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود

آزمون از 20 نمره می باشد و نفرات برتر آزمون فصل اول و دوم پایه هشتم به ترتیب در جدول زیر قرار گرفته اند

قهرمانی: آزمون ریاضی فصل اول و دوم پایه هشتم

بیشترین از 70 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود

آزمون از 20 نمره می باشد و نفرات برتر آزمون فصل اول و دوم پایه هفتم به ترتیب در جدول زیر قرار گرفته اند

قهرمانی: آزمون فصل اول و دوم پایه هفتم

بیشترین از 36 امتیاز
Pos. نام وارد شده در امتیاز نتیجه
جدول در حال بارگذاری است
بدون اطلاعات موجود

نفرات برتر پایه هشتم به ترتیب در جدول زیر قرار گرفته اند

پرداخت شهریه