پایه سوم

آزمون ورودی پایه سوم

آزمون بنیه علمی پایه سوم

آزمون شامل 50 سوال تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله از تمامی دروس برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون ریاضی پایه سوم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله اول برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

پرداخت شهریه