پایه ششم

آزمون ورودی پایه هفتم

آزمون بنیه علمی پایه ششم

آزمون شامل 50 سوال تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد؛ که در یک مرحله از تمامی دروس برگزار میشود. و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید؛ و از آن عکس  بگیرید؛ و برای دبیر مربوطه خود بفرستید.

آزمون ریاضی پایه ششم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد؛ که در مرحله اول برگزار میشود. و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید؛ و از آن عکس  بگیرید؛ و برای دبیر مربوطه خود بفرستید.

پرداخت شهریه