پایه نهم

آزمون جامع مهر ماه پایه نهم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 100 سؤال تستی از بانک سؤالات تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید.

آزمون ورودی پایه دهم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون مرور پایه نهم

آزمون شماره یک

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

پرداخت شهریه