پایه نهم

آزمون ورودی پایه دهم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون مرور پایه نهم

آزمون شماره یک

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

پرداخت شهریه