پایه هشتم

آزمون جامع مهر ماه پایه هشتم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 100 سؤال تستی از بانک سؤالات تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید.

آزمون ورودی پایه نهم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون ریاضی فصل اول پایه هشتم

آزمون شماره یک

آزمون شامل 20 سؤال تستی از بانک سؤالات سایت می باشد که فقط از فصل اول کتاب برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون ریاضی فصل دوم پایه هشتم

آزمون شماره دو

آزمون شامل 20 سؤال تستی از بانک سؤالات سایت می باشد که فقط از فصل دوم کتاب برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون ریاضی فصل اول و دوم پایه هشتم

آزمون شماره سه

آزمون شامل 20 سؤال تستی از بانک سؤالات سایت می باشد که فقط از فصل اول و دوم کتاب برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

آزمون ریاضی فصل سوم پایه هشتم

آزمون شماره چهار

آزمون شامل 20 سؤال تستی از بانک سؤالات سایت می باشد که فقط از فصل سوم کتاب برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را مشاهده نمایید.

پرداخت شهریه