پایه هفتم

آزمون جامع مهر ماه پایه هفتم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 100 سؤال تستی از بانک سؤالات تستی سایت می باشد که در یک مرحله برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید.

آزمون ورودی پایه هشتم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله اول برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون های مرحله ای پایه هفتم

آزمون مرحله اول

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله اول برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون مرحله دوم

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله دوم برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون مرحله پایانی

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله پایانی برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

پرداخت شهریه