پایه پنجم

آزمون ورودی پایه پنجم

آزمون بنیه علمی پایه پنجم

آزمون شامل 50 سوال تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در یک مرحله از تمامی دروس برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

آزمون ریاضی پایه پنجم

آزمون تک مرحله ای

آزمون شامل 20 سوالات تستی از بانک سوال تستی سایت می باشد که در مرحله اول برگزار میشود و در پایان میتوانید نتیجه آن را ببینید و از آن عکس  بگیرید و برای دبیر مربوطه خود بفرستید

پرداخت شهریه